ANBI stichting

Stichting Young Impact is een ANBI-stichting. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam van de instelling:
Stichting Young Impact NL

KVK nummer: 65751132
RSIN: 856244375

Contactgegevens
Reduitlaan 33
4814 DC Breda
info@youngimpact.nl
088-8000604

Doelstelling van Stichting Young Impact NL

De stichting heeft ten doel:

1. Het organiseren van activiteiten gericht op het creëren van een beweging van jongeren in Nederland die zich inzetten en in actie komen voor een betere wereld.

2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– Het opzetten en aanbieden van scholenprogramma’s met afsluitend evenement
– Het organiseren van activiteiten om het Young Impact concept bekendheid te geven en te ondersteunen
– Het werven van fondsen
– Gebruik te maken van alle wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de stichting

Statutaire samenstelling

Sinds de oprichting bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende leden:

1. Michiel Steegers (voorzitter)
2. Jan Willem Meiburg (penningmeester)
3. Jaap Backx (secretaris)
4. Walter Groenen

De bestuursleden ontvangen geen loon of andersoortige vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Download: Statuten Stichting Young Impact

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

Zie elders op deze website onder de kopjes: Wat is Young Impact en Wat kun jij doen. Vanaf begin 2017 kun je de activiteiten ook volgen op ons online platform waar challenges en activiteiten worden gedeeld.

Financiële gegevens

Download hier het financieel jaarverslag van 2016.
Download hier het financieel jaarverslag van 2017.

Download hier het jaarverslag van projectjaar 2017-2018.

powered by NLVOORELKAAR, CJP & NJR