Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Over Young Impact

Het doel van Stichting Young Impact NL (hierna ‘Young Impact’) is om het organiseren van activiteiten gericht op het creëren van een beweging van jongeren in Nederland die zich inzetten en in actie komen voor een betere wereld. Dit doet Young Impact door onder andere (maar niet beperkt tot) het opzetten en aanbieden van (scholen)programma’s, diverse activatiecampagnes en events en het opzetten en aanbieden van een webapplicatie (challenges app) om de activiteiten die door jongeren worden opgezet te ondersteunen. Young Impact is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Young Impact NL en onder het nummer 65751132. Young Impact is een algemeen nut beogende instelling en heeft als zodanig een ANBI status.

 

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

a. Young Impact: Stichting Young Impact NL (zie artikel 1).

b. Website: www.youngimpact.nl en alle (sub)domeinen beheert en geëxploiteerd door Young Impact zoals (maar niet beperkt tot) challenges.youngimpact.nl.

c. Gebruiker: gebruiker van de website of diensten van Young Impact.

d. Challenge-applicatie: applicatie aangeboden door Young Impact waar je online op een gemakkelijke en leuke manier in actie kunt komen voor iets wat jij belangrijk vindt en waar je gemakkelijk je omgeving op de hoogte kunt houden van de voortgang of kunt mobiliseren om ook mee te doen of jou (financieel) te steunen.

e. Challenge plaatser: Een persoon die een challenge of meerdere challenges op de challenge-applicatie plaatst.

f. Challenge deelnemer: Een persoon die aan een challenge of meerdere challenges op de challenge-applicatie deelneemt.

g. Gebruikers content: Alle informatie en materiaal die een gebruiker van de challenge-applicatie aanmaakt of upload bij gebruik van de website zoals (maar niet beperkt tot): conversaties, foto’s, filmpjes.

h. Story: Een overzicht van alle geplaatste foto’s en video’s die bij een bepaalde challenge horen.

i. Young Impact Day: Landelijke actiedag waarbij we alle jongeren in Nederland oproepen om in actie te komen.

j. Tickets: kaartjes voor Young Impact Day.

k. Young Impact Island: Vijfdaags zomerkamp waar jongeren werken aan hun eigen impactplan

l. Young Impact Take Overs: Volledig dagprogramma waarbij de hele school wordt geïnspireerd en geactiveerd.

 

Artikel 3. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Young Impact en op alle diensten die door Young Impact worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Young Impact aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Young Impact raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen.
 2. Young Impact is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wij stellen bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op de Website, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op de website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct.
 3. Young Impact wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Young Impact, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 5. Indien één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 6. Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Gebruik challenges-applicatie

 1. Young Impact biedt op de website een platform aan waarop Challenge plaatser en Challenge deelnemers elkaar in contact kunnen komen om deel te nemen aan een challenge. Young Impact heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker.
 2. Young Impact heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de Challenges is echter afkomstig van de Gebruikers en bestaat uit Gebruikers content. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Young Impact draagt voor de inhoud van deze Gebruikers content geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers.
 3. Gebruikers loggen voor gebruik van de Challenge applicatie in met hun Facebook account. Young Impact is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikers content te weigeren c.q. te verwijderen zonder opgaaf van redenen.
 4. De inloggegevens van Gebruiker zijn van vertrouwelijke aard. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist opslag en bescherming van de eigen inloggegevens om ieder misbruik hiervan uit te sluiten. De Gebruiker vrijwaart Young Impact voor elke aanspraak als gevolg van geleden schade die verband houdt met het onrechtmatig gebruik hiervan.
 5. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Challenge verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Challenges en dat hij zich ter zake van het uitvoeren van de Challenge zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Door het aanbieden van gegevens op de Challenge applicatie, waaronder mede maar niet beperkt tot Gebruikers content geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de – door Gebruiker – op de Website gepubliceerde Gebruikers content. Hij garandeert dat de inhoud juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Young Impact niet zal schaden.
 8. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet worden geplaatst:
  1. Gebruikers content die in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
  2. Gebruikers content dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  3. Gebruikers content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Young Impact of derden worden geschonden;
  4. Gebruikers content dat naar de mening van Young Impact in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  5. Gebruikers content waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met Young Impact concurrerende of vergelijkbare website;
 9. Young Impact behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven content te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. Young Impact behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Challenges en andere Gebruikers content te weigeren, aan te passen of te verwijderen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 3h, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 10. Young Impact behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen indien de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of de Gebruiker handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.
 11. Young impact is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

 

Artikel 5. Young Impact Day

 1. Gebruikers die met Young Impact in actie komen door gebruik van de Challenge applicatie of een van de andere websites of diensten van Young Impact maken kans op tickets voor Young Impact Day.
 2. Young Impact zal ruim voor aanvang van Young Impact Day iedere gebruiker de kans geven een ticket te claimen.
 3. De uitgave van de tickets geschiedt door Young Impact op basis van beschikbaarheid. Indien er meer tickets geclaimed worden dan uitgegeven kunnen worden, zal Young Impact uitgeven op basis van een berekening van bereikte impact. Young Impact heeft altijd het laatste recht in de uitgave van tickets.
 4. Tickets mogen niet worden geruild voor geld of worden doorverkocht aan derden.
 5. Young Impact kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een ticket.
 6. Young Impact is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen tijdens Young Impact Day.
 7. Young Impact kan te allen tijde Young Impact Day cancellen en is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Young Impact (zie hieronder artikel ‘Aansprakelijkheid’).
 8. Young Impact gaat er vanuit dat jongeren zelf een ongevallenverzekeringen WA dekking hebben tijdens Young Impact Day.
 9. Young Impact gaat er vanuit dat alle aanwezige jongeren bij Young Impact Day toestemming hebben hierbij aanwezig te zijn van ouders of verzorgers.

 

Artikel 6. Onrechtmatig gebruik melden

Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan Young Impact melden door middel van het sturen van een email naar [email protected]. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Young Impact de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Young Impact gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Young Impact, binnen een redelijk termijn, worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Young Impact voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Young Impact lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 7. Overmacht

 1. Young Impact is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Young Impact alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Artikel 8. Privacy

 1. In het kader van de Website en de uitvoering van onze diensten, verwerkt Young Impact persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig ons Privacy Beleid, dat is te raadplegen op de Website.
 2. Indien je je als Gebruiker aanmeldt voor de Challenges applicatie, dan zullen wij je per e-mail op de hoogte houden van updates rondom jouw Challenge. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan kun je je hiervoor altijd afmelden via een link in de e-mail.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren uitsluiting toe aan Young Impact.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Young Impact, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 3. De Gebruiker verklaart dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Challenges, foto’s en video’s geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Young Impact volledig voor alle mogelijke claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houdende met de door Gebruiker geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Young Impact is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Young Impact. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Young Impact te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Young Impact wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan, in ieder geval met een maximum van EUR 500,- per gebeurtenis.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Young Impact voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is expliciet uitgesloten. Meer in het bijzonder is Young Impact niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website.

Artikel 11. Onderhoud & veiligheid Website

 1. Young Impact is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Young Impact ontstaat.
 2. Young Impact spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Young Impact legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Met het aanmaken van een account op de Website sluit u een overeenkomst met Young Impact voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met Young Impact beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Meer informatie over het verwijderen van uw account kunt u vinden op de Website.
 2. Young Impact heeft te allen tijde het recht om de Website te staken. Indien Young Impact overgaat tot het staken van de Website en geboden Diensten, proberen zij de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Young Impact is niet aansprakelijk voor enige schade die bij Gebruiker ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

 

Artikel 13. Actievoorwaarden en spelregels

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle win- en reviewacties van Young Impact. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden. Actievoorwaarden en spelregels win- en reviewacties:

 1. Win en reviewacties worden uitgeschreven door Stichting Young Impact, gevestigd te Breda.  Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 3. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of op social media een gevraagde actie hebt verricht. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 12 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze tenzij anders omschreven in de beschrijving van de actie.
 9. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of social media account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Young Impact kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Medewerkers van Young Impact zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Young Impact.
 16. Young Impact handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.


Artikel 14. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

 

Breda, 2019

Vragen?

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: