Privacy

Wij geven om jouw privacy

Als Stichting Young Impact NL (hierna: Young Impact) vinden we het erg belangrijk om de persoonsgegevens van onze medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, partners en andere betrokkenen te beschermen. Persoonsgegevens worden door ons zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Natuurlijk houden wij ons dan ook in alle gevallen aan de voor ons relevante wet- en regelgeving.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en wij zullen er alles aan doen om je persoonsgegevens ook echt privé te houden. Daarom zullen we jouw persoonsgegevens alleen gebruiken om onze diensten te kunnen verlenen, om je een betere gebruikerservaring van ons platform en de website te geven en om onze diensten continue te verbeteren.

In dit privacybeleid is beschreven hoe en waarom we welke soort persoonsgegevens registreren, verwerken, bewaren en hoe wij deze gegevens beschermen. Zo weet je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid omvat alle offline en online systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op al onze organisatieonderdelen. We respecteren de privacy van iedereen en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die jij ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Omdat je gebruik maakt van één van onze online en/of offline diensten, verwerken wij alleen persoonsgegevens voor de doelen die onze relatie ten goede zal komen. Hieronder is per product en/of dienst aangegeven welke persoonsgegevens wij (mogelijk) verwerken:
 
Website(s)

Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, maken we gebruik van cookies en web statistieken. Cookies zijn kleine tijdelijke tekstbestanden voor je computer, tablet of smartphone. We maken gebruik van cookies zoals tracking, functionele en analytische cookies. Deze worden verzameld met behulp van Google Analytics. Door het gebruik van cookies herkennen we je als je ons platform opnieuw bezoekt en hoef je niet steeds dezelfde informatie opnieuw in te voeren. Het helpt ons ook om te leren hoe je onze website gebruikt zodat wij deze steeds kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Maar als je niet wil dat wij cookies gebruiken, is dit geen enkel probleem! In je browser kun je cookies zelf uitzetten. Houd er dan wel rekening mee dat de website dan niet altijd optimaal werkt.
 
Op onze website tref je soms links naar andere websites. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.
 
Social Sharing

Bij gebruik van de social media kanalen van Young Impact (zoals Instagram, Facebook en Youtube) worden door de social media kanalen een aantal gegevens van bezoekers opgeslagen om gebruik te meten en te kunnen faciliteren.
 
Challenge applicatie

Wanneer je gebruik maakt van onze challenge applicatie, zullen we alleen de persoonsgegevens verwerken die jij aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.
 • Indien van toepassing, als je deze persoonsgegevens zelf actief verstrekt:
 • De foto van je Facebookprofiel;
 • De locatie van waar je challenge plaatsvindt;
 • De namen van personen waar jij de challenge mee uitvoert;
 • Telefoonnummer;
 • Schoolnaam.

 
Dienstverband, opdracht of stage

Wanneer je bij ons werkt als werknemer, stagiair(e) of op een andere manier een opdracht voor ons uitvoert, zullen we alleen de persoonsgegevens verwerken die jij aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Foto(‘s);
 • E-mailadres;
  Bankrekeningnummer;
 • Een kopie van een identiteitsbewijs;
 • Curriculum vitae;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt ten behoeve van de specifieke doelen die jou, een andere organisatie of ons ten goede zal komen.

 
Trainingen, bijeenkomsten of evenementen

Wanneer je aan één van de door ons georganiseerde activiteiten deelneemt, dan kunnen we (alleen als dat nodig is voor de uitvoering van ons werk) de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Schoolnaam;
 • Schooltype;
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt ten behoeve van de specifieke doelen die jou, een andere organisatie of ons ten goede zal komen.

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken

Op basis van onze relatie en alleen als je deze persoonsgegevens zelf actief aan ons verstrekt kunnen wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Lidmaatschap van een andere organisatie.
 • Persoonsgegevens die iets zeggen over jouw gezondheid of herleid kunnen worden naar jouw gezondheid.
 • Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar oud.

Onze online diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar indien dat niet relevant is voor onze werkzaamheden en de aard van onze werkzaamheden, tenzij deze personen aan hun ouder(s)/verzorger(s) hiervoor om toestemming hebben gevraagd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker op één van onze online diensten ouder dan 16 jaar is en zijn daarom niet aansprakelijk voor het verwerken van onjuiste informatie die iemand via één van onze online diensten aan ons verstrekt. We raden de ouder(s)/verzorger(s) van jongeren onder de 16 jaar aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s). Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een jongere die niet ouder dan 16 jaar is, neem dan contact met ons op via [email protected]

Met welk doel en op basis van welke redenen wij persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Op basis van onze relatie en alleen als je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt kunnen wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:

 • Voor het delen van (digitale) post, een update, een nieuwsbrief of een andere vorm van het delen van informatie die het doel ervan redelijkerwijs rechtvaardigt.
 • Om je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen die te maken hebben met onze relatie en onze werkzaamheden.
 • Om goederen en diensten af te leveren.
 • Voor het behandelen van een betaling.

Recht van betrokkenen

Individuen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad hebben rechten waar zij een beroep op mogen doen. Deze betrokkenen hebben verschillende rechten die zij kunnen uitoefenen. Betrokkenen mogen altijd een verzoek bij ons indienen om hun rechten uit te oefenen en hebben de volgende rechten:
 
Het recht op informatie

We doen er alles aan om individuen die met ons een relatie hebben, hadden of met ons aangaan op de hoogte te stellen van het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken, met welk doel en hoe wij dat doen, tenzij wij redelijkerwijs hiertoe niet in staat waren, redelijkerwijs hiertoe geen aanleiding zien of van plan waren dit te doen op een moment dat redelijkerwijs gepast is.

 
Het recht op dataportabiliteit

Dit recht houdt in dat betrokkenen het recht hebben om de persoonsgegevens die wij van deze individuen hebben in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast biedt dit recht de betrokkene de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zijn of haar persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere IT-omgeving te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Om beroep te doen op dit recht dient de betrokkene bij ons een verzoek in te dienen.
 
Het recht op vergetelheid

Dit recht houdt in dat betrokkenen een verzoek mogen indienen om ‘vergeten’ te worden, dus om de persoonsgegevens die wij van hen hebben door ons te laten verwijderen. In een aantal gevallen dienen wij persoonsgegevens te verwijderen als individuen daarom vragen. In de volgende situaties hebben betrokkenen het recht op vergetelheid:

 • Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
 • Als het individu zijn of haar eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens intrekt.
 • Als het individu bezwaar maakt tegen de verwerking.
 • Als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens na een bepaalde tijd te wissen.
 • Als betrokkenen jonger dan 16 jaar zijn en de persoonsgegevens zijn verzameld via bijvoorbeeld een app of website zonder de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) van deze individuen.

Het recht op vergetelheid geldt niet als er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens in de context van één of meerdere van de volgende omstandigheden:

 • Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te kunnen oefenen.
 • Als we persoonsgegevens verwerken omdat we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen.
 • Als we persoonsgegevens verwerken om openbaar gezag of een (wettelijk vastgestelde) taak van algemeen belang uit te oefenen.
 • Als we persoonsgegevens verwerken voor een taak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
 • Als we persoonsgegevens in het algemeen belang dienen te archiveren.
 • Als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering.

 
Het recht op inzage

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens die wij van hen verwerken in te zien. Als er sprake is van een dergelijk verzoek, laten wij altijd weten waarom wij de persoonsgegevens verwerken, welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, en indien van toepassing, aan welke organisaties en/of organisatieonderdelen wij de persoonsgegevens mee delen, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, welke rechten individuen hebben, dat individuen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en indien van toepassing, van welke organisatie en/of organisatieonderdelen wij persoonsgegevens hebben ontvangen indien wij deze niet zelf hebben verzameld bij de betrokken personen, en indien van toepassing: op basis van welke logica wij een geautomatiseerd besluit nemen.
 
Het recht op rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht op rectificatie van hun persoonsgegevens en we zullen een verklaring verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Indien we onjuiste of onvolledige persoonsgegevens met een andere organisatie en/of organisatieonderdelen hebben gedeeld, dan zullen wij de door het individu aangepaste of aangevulde persoonsgegevens ook aan deze organisatie en/of organisatieonderdelen doorgeven. Indien het individu hier om vraagt, delen wij met het individu welke organisatie(onderdelen) we op die manier hebben geïnformeerd.
 
Het recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebben betrokkenen het recht om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens te realiseren. Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden. Indien de persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en/of de betrokkene maakt bezwaar tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens, dan mag diegene een beroep doen op dit recht. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van persoonsgegevens hebben die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen en zolang wij geen duidelijkheid hebben dat onze gronden zwaarder wegen, dienen wij het verzoek van de betrokkenen op beperking van de verwerking van persoonsgegevens als geldig te erkennen en de daarvoor redelijke maatregelen voor te nemen.
 
Het recht op een menselijke blik bij besluiten
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen nemen we geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om handelingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Young Impact) tussen zit. Ons DNA getuigt ervan dat wij het beste uit jongeren willen halen en wij ons dienstbaar stellen ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren. Dit vraagt om een persoonlijke benadering die jongeren ten goede zal komen. Daarom zullen wij niet, behalve alleen naar aanleiding van uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen, een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens.
 
Het recht op bezwaar

Tegen de door ons verwerkte persoonsgegevens mogen betrokkenen een beroep doen op hun recht om bezwaar te maken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van persoonsgegevens hebben en aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene en/of de verwerking heeft te maken met een rechtsvordering, dan stoppen wij met het verwerken van deze persoonsgegevens nadat wij het bezwaar van de betrokkene tegen het verwerken van de persoonsgegevens als geldig erkend hebben.

Met welk doel en op basis van Reactietermijn voor de behandeling van individuele verzoeken

Alle individuele verzoeken van betrokkenen over hun rechten verstrekken we meteen, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Als de aard van het verzoek moeilijk is of als we veel andere verzoeken behandelen kan – mocht dit nodig – deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij laten de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek weten of we onze termijn van reageren verlengen. Als de betrokkene een verzoek via e-mail indient, dan zullen wij via e-mail reageren op dit verzoek, tenzij de betrokkene wil dat wij op een andere manier reageren dan via e-mail.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig en/of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. De bewaartermijnen van de verschillende categorieën van de verwerkte persoonsgegevens zijn afhankelijk van de relevante wet- en regelgeving waar wij aan voldoen.

 

delen van persoonsgegevens met derde partijen

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bovendien doen we dit alleen als het delen van jouw gegevens in de context van onze gebruikelijke werkzaamheden past en niet een ander doel heeft dan de relatie die we in eerste instantie met elkaar zijn aangegaan. Tenzij dit, gezien de aard van onze werkzaamheden, redelijk is of als we wettelijk hiertoe verplicht zijn, zijn wij niet van plan om persoonsgegevens door te geven buiten de Europese Unie (EU) of aan een internationale organisatie. Met organisaties die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens die voor ons gebruikelijk en wenselijk is. We blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

 

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Datalekken

Indien er sprake is of het redelijkerwijs aannemelijk is dat er sprake kan zijn van een datalek, nemen we de nodige maatregelen om een datalek aan te pakken. Het al dan niet aangeven van een datalek door een individu of een derde partij houdt ons niet tegen om continue de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen die wij als organisatie willen nemen. Als wij kennisnemen van een datalek, ondernemen wij maatregelen die in lijn is met de criteria van de voor ons relevante wet- en regelgeving, je redelijkerwijs van ons kunt verwachten en dat wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer normaal is.

Naast het melden van een datalek en het aanpakken van een datalek, zullen wij ook een datalek registreren bij een daarvoor bestemde register. Het is van belang om per datalek de volgende informatie in het daarvoor bestemde register op te nemen:

 • De feiten en gegevens over de aard van het datalek.
 • De categorieën van de getroffen betrokkenen en persoonsgegevens, en indien mogelijk, het aantal betrokkenen.
 • De gevolgen van het datalek.
 • De genomen maatregelen om het datalek aan te pakken.
 • Of het datalek is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Of het datalek is gemeld aan de betrokkene(n).

 

KLAchten

Over onze verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

functionaris gegevensbescherming (fg) ofwel data protection officer (dpo)

Indien deze is aangesteld, is onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) en in het Engels vertaald als Data Protection Officer (DPO) of in ieder geval onze Privacy Officer te bereiken via [email protected]

 

wijzigingen privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Daarom raden we je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: