Koppeling met onderwijs

VOORTGEZET ONDERWIJS

Als docent kun je het Young Impact programma inzetten om leerlingen kennis te laten maken met verschillende vaardigheden en thema’s rondom eigentijds onderwijs. We doen hier een voorzet voor hoe je het programma kunt koppelen met het onderwijs. Je hebt alle vrijheid om het programma in te zetten zoals dat voor jou past.

KERNDOELEN
Het Young Impact programma beslaat de volgende kerndoelen: 

 • Overleggen, plannen, discussiëren en mondelinge presentatie (Domein A, Nederlands, leerdoelen 6 en 7):
  Het Young Impact programma stimuleert leerlingen om hun communicatieve vaardigheden verder aan te wakkeren. Bij zowel de kick-off, workshop als de digilessen ligt de nadruk op een interactief programma waarbij leerlingen actief deelnemen en worden uitgedaagd om hun mening, waarden en ideeën te delen. Leerlingen wordt gevraagd om keuzes te maken, ervaringen uit te wisselen en hun antwoorden te motiveren. Voor het opzetten van een challenge (actie) werken leerlingen in groepsverband samen. Het uitwerken van een challenge vraagt van om samenwerken, overleggen, plannen en afspraken maken. Leerlingen pitchen daarnaast hun challenge ideeën met de rest van de klas om elkaar te inspireren.
 • Kennis over de mens en maatschappij, en standpunten innemen (Domein E, Mens en maatschappij, leerdoelen 36 en 46):
  Het hebben van een positieve invloed op anderen staat centraal in het programma. Tijdens de workshops en lessen reflecteren leerlingen op de status quo om zo een actie te bedenken die ten goede komt aan de samenleving. Leerlingen worden middels verschillende werkvormen uitgedaagd om te beargumenteren wat zij belangrijk vinden en dit in groepsverband uit te wisselen. Eigenaarschap over het soort challenge stimuleert leerlingen om vanuit hun eigen standpunten en motivatie hun actie vorm te geven. Betekenisvolle vragen die zij zichzelf daarbij stellen zijn: ‘waarom zou ik mij in willen zetten voor een ander’ en ‘wie (in mijn omgeving) bevindt zich in een moeilijke situatie of kan meer aandacht gebruiken’. Gedurende het programma leren leerlingen om zich te verdiepen in en aandacht te besteden aan de minderbedeelden in de samenleving. Leerlingen ontdekken en ervaren dat zij het potentieel hebben om hier verschil in te maken.

 

LOOPBAANORIËNTATIE & BEGELEIDING (LOB)
Het Young Impact programma beslaat de volgende loopbaan competenties:

 • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
  Binnen het programma kijken leerlingen naar hun eigen sterke punten en hoe zij deze kunnen inzetten. Leerlingen worden zich bewust van hun kwaliteiten, het belang ervan om deze in te zetten en ook hoe ze in samenwerking met anderen een ieders kwaliteiten kunnen benutten. Aanvullend kijken leerlingen naar waar zij plezier in hebben en hoe dit samenhangt met hun kwaliteiten.
 • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom is dat zo?
  Om een challenge vanuit eigen initiatief te organiseren, is het belangrijk dat leerlingen eerst kijken naar wat zij belangrijk vinden. Wat zijn hun waarden, waar besteden zij hun tijd aan, waar worden zij door geraakt en aan wie of wat zouden ze hun aandacht kunnen en willen besteden. Middels interactieve werkvormen reflecteren leerlingen op hun waarden, motiveren zij hun antwoorden en delen zij dit met hun klasgenoten. Zo inspireren leerlingen elkaar weer om hier bij stil te staan.
 • Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?
  Wanneer leerlingen een challenge willen organiseren voor een specifieke doelgroep of op een specifieke locatie, moeten zij vaak contact leggen met externen om hun challenge uit te kunnen voeren. Bij het voorbereiden van hun challenge bedenken leerlingen wie zij nodig hebben en hoe zij deze mensen kunnen bereiken. Door het leggen van contact doen zij ervaring op in het verbreden en benaderen van hun netwerk.

 

BURGERSCHAP
Het Young Impact programma past binnen de herziening van het burgerschapsonderwijs en is een waardevol programma om actief burgerschap en sociale cohesie onder leerlingen te bevorderen. Daarbij kan het programma versterkend worden ingezet bij een reeds bestaande methode binnen de school of juist bijdragen aan een nog te ontwikkelen programma binnen het curriculum. Young Impact geeft op de volgende wijze invulling aan het vak burgerschap: 

 • Respect en kennis van de basiswaarden van een democratische rechtsstaat:
  Het Young Impact programma is bij uitstek de manier om leerlingen in aanraking te laten komen met de Nederlandse kernwaarde “solidariteit”. Leerlingen onderzoeken en reflecteren op hun eigen waarden en hetgeen zij belangrijk vinden in hun omgeving en de samenleving. Dit bespreekbaar maken met elkaar en het respecteren van een ieders belevingswereld, draagt bij aan het bevorderen van individuele vrijheid en een democratische samenleving. Daarbij stelt het programma leerlingen in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo maken jongeren deel uit van onze pluriforme, democratische samenleving. 
 • Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties en respect
  Tijdens het programma staat de vraag “waarom zou ik mij in willen zetten voor een ander” centraal. Leerlingen denken na over het doel en de invloed van sociale betrokkenheid en hun bereidheid om hun bijdrage aan de maatschappij te vergroten. Leerlingen verdiepen zich in welke doelgroep zij belangrijk vinden en leren buiten hun eigen bubbel te kijken. Bij het organiseren van een actie rondom een maatschappelijk relevant vraagstuk leren zij effectief en respectvol communiceren en samenwerken. Verder vraagt het organiseren van de challenges om interactie met andere sociaal-maatschappelijke groepen. Zo leren zij over verscheidenheid en worden deuren voor acceptatie van diversiteit geopend. Naast de interactie buiten de klas, stimuleert het programma ook de interactie en verbinding binnen de klas. Middels diverse werkvormen delen leerlingen hun perspectief, waarden en ervaringen met elkaar en leren zij van en over elkaar.


21 EEUWSE VAARDIGHEDEN 

Young Impact gelooft in het belang van het ontwikkelen en versterken van vaardigheden, zodat jongeren bouwen aan hun eigen toekomst en van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Het programma van Young Impact draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende vaardigheden voor jongeren:

 • Communiceren en samenwerken:
  Het interactieve programma van Young Impact vraagt om actieve deelname van de jongeren, zowel in communicatie als samenwerking. Tijdens de workshop en lessen leren jongeren hun meningen en ervaringen te uiten en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Jongeren zetten vervolgens gezamenlijk een challenge op, wat om samenwerking, duidelijke communicatie en heldere afspraken vraagt. Daarbij worden zij gestimuleerd om elkaar sterke punten te benutten in de samenwerking. Wanneer jongeren een externe partij nodig hebben voor het uitvoeren van hun challenge, gaan zij op zoek naar manieren om deze partij te bereiken en hun idee pakkend te verwoorden.
 • Creatief en probleemoplossend denken en handelen:
  Creativiteit van de jongeren wordt aangeboord doordat zij zelf aan het roer staan in het bedenken van hun challenge. Jongeren brainstormen met elkaar op huidige problematiek en de mogelijkheden om zich hier voor in te zetten en bedenken vanuit daar een challenge. Ook het opzetten van een challenge vergt creativiteit, gezien jongeren vaak beperkte tijd en middelen hebben. Soms kan het originele idee voor een challenge niet doorgaan en wordt van jongeren gevraagd om hun plan aan te passen of een oplossing aan te dragen. Verder kunnen jongeren beloond worden voor hun originaliteit middels een Young Impact Award, wat hen kan stimuleren om de uitdaging aan te gaan.
 • Kritisch denken:
  Het Young Impact programma vraagt jongeren een kritische houding aan te nemen tegenover hun eigen (voor)oordelen en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de trainingen denken jongeren na over hun eigen interesses en talenten en hoe zij die het beste kunnen inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. Om de challenge te laten slagen zullen jongeren realistisch moeten kunnen reflecteren op hun plannen en de juiste beslissingen moeten maken, op basis van de kennis die ze hebben (vergaard).
 • Sociale en culturele vaardigheden:
  Het Young Impact programma biedt jongeren mogelijkheden om in aanraking te komen met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Zo kunnen jongeren een actie opzetten voor een doelgroep waar ze zelf ver vanaf staan. Het uivoeren van een challenge leert jongeren respectvol omgaan met hun medemens. Daarbij leren jongeren in de klas meer over de belevingswereld van klasgenoten en verdiepen zij zich op die manier in verschillende achtergronden.
 • Zelfregulering:
  Een belangrijk doel vanuit Young Impact is het vergroten van het inzicht van jongeren in hun eigen doelen, motieven en capaciteiten. Dit verkrijgen zij door middel van het uitvoeren van opdrachten en het deelnemen aan interactieve werkvormen. Jongeren worden uitgedaagd deze inzichten te gebruiken om zelfstandig en effectief te handelen. Young Impact verwacht ook dat jongeren eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen voor het bedenken en organiseren hun challenge, uiteraard met gepaste ondersteuning vanuit trainers en docenten.

Heb je hier vragen over? We helpen je graag!

CONTACT

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: