Koppeling met onderwijs

MBO

Als docent kun je het Young Impact programma inzetten om studenten kennis te laten maken met verschillende vaardigheden en thema’s rondom eigentijds onderwijs. We doen hier een voorzet voor hoe je het programma kunt koppelen met het onderwijs. Je hebt alle vrijheid om het programma in te zetten zoals dat voor jou past.

LOOPBAANORIËNTATIE & BEGELEIDING (LOB)
Het Young Impact programma beslaat in ieder geval de volgende loopbaan competenties:

 • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
  Binnen het programma kijken studenten naar hun eigen sterke punten en hoe zij deze kunnen inzetten. Studenten worden zich bewust van hun kwaliteiten, het belang ervan om deze in te zetten en ook hoe ze in samenwerking met anderen een ieders kwaliteiten kunnen benutten. Aanvullend kijken studenten naar waar zij plezier in hebben en hoe dit samenhangt met hun kwaliteiten.
 • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom is dat zo?
  Om een challenge vanuit eigen initiatief te organiseren, is het belangrijk dat studenten eerst kijken naar wat zij belangrijk vinden. Wat zijn hun waarden, waar besteden zij hun tijd aan, waar worden zij door geraakt en aan wie of wat zouden ze hun aandacht kunnen en willen besteden. Middels interactieve werkvormen reflecteren studenten op hun waarden, motiveren zij hun antwoorden en inspireren zij hun klasgenoten.
 • Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?
  Wanneer studenten een challenge willen organiseren voor een specifieke doelgroep of op een specifieke locatie, moeten zij vaak contact leggen met externen om hun challenge uit te kunnen voeren. Bij het voorbereiden van hun challenge bedenken studenten wie zij nodig hebben en hoe zij deze mensen kunnen bereiken. Door het leggen van contact doen zij ervaring op in het verbreden en benaderen van hun netwerk.

 

BURGERSCHAP
Het Young Impact programma raakt aan verschillende dimensies van het burgerschapsonderwijs en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van studenten tot zelfstandige burgers met een eigen identiteit.

 • De sociaal-maatschappelijke dimensie:
  Het Young Impact programma is bij uitstek de manier om studenten in aanraking te laten komen met de Nederlandse kernwaarde “solidariteit”. Het programma stelt studenten in staat stelt om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Tijdens het traject staat de vraag ““waarom zou ik mij in willen zetten voor een ander” centraal. Studenten denken na over het doel en de invloed van sociale betrokkenheid en hun bereidheid om hun bijdrage aan de maatschappij te vergroten. Ook worden studenten uitgedaagd om hun professionele vaardigheden en netwerk inzetten om hun acties succesvol uit te kunnen voeren in samenwerking met externe partners. Verder vraagt het organiseren van de challenges om interactie met andere sociaal-maatschappelijke groepen. Studenten verdiepen zich in welke doelgroep zij belangrijk vinden en leren buiten hun eigen bubbel te kijken. Zo leren zij over verscheidenheid en worden deuren voor accepteit van diversiteit geopend. Naast de interactie buiten de klas, stimuleert het programma ook de interactie en verbinding binnen de klas. Studenten leren elkaar beter kennen middels diverse werkvormen door hun perspectief, waarden en ervaringen met elkaar te delen. Op die manier leren studenten wat er speelt bij hun klasgenoten en leren zij van elkaar. Kortom, het Young Impact programma stelt studenten in staat deel uit te maken van onze pluriforme, democratische samenleving.
 • De dimensie vitaal burgerschap:
  Het Young Impact programma helpt studenten om zorg te dragen voor hun eigen vitaliteit. Studenten reflecteren op hun behoeftes en talenten en krijgen hier meer zicht op. Young Impact gelooft dat studenten een succesvolle challenge op kunnen zetten zodra zij weten 1) wat zij belangrijk vinden in het leven, 2) waar ze goed in zijn, en 3) waar ze plezier uit halen en energie van krijgen. Het gebruik van deze succesformulere laat studenten reflecteren op hun levensstijl en zorg dragen voor hun eigen welzijn. Door in actie te komen voor een ander zetten zij zich ook in voor het (mentale) welzijn van de ander.

De thema’s die Young Impact omarmt zijn van toepassing op bovenstaande burgerschapsdimensies. De ervaring leert dat studenten zich vanuit eigen initiatief het meest inzetten voor de thema’s gelijke kansen, diversiteit, maatschappij, gezondheid en klimaat.

 

ONDERNEMEND GEDRAG

 • Niveau 2
  Kerntaak: Student toont ondernemend gedrag in beroepsuitoefening en werkomgeving
  Werkproces 1: Student onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving.
  Werkproces 2: Student signaleert mogelijkheden voor verandering in zijn eigen werk
  Werkproces 3: Student neemt initiatieven in zijn werk
 • Niveau 3 & 4
  Kerntaak: Student toont ondernemend gedrag voor innovatie in beroepsuitoefening en werkomgeving
  Werkproces 1: Student onderzoekt zichzelf, zijn werkomgeving en verbetermogelijkheden
  Werkproces 2: Student onderzoekt zichzelf, zijn (werk)omgeving en verbetermogelijkheden
  Werkproces 3: Student signaleert mogelijkheden voor verandering en innovatie

 

21 EEUWSE VAARDIGHEDEN 
Young Impact gelooft in het belang van het ontwikkelen en versterken van vaardigheden, zodat jongeren bouwen aan hun eigen toekomst en van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Het programma van Young Impact draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende vaardigheden voor jongeren:

 • Communiceren en samenwerken:
  Het interactieve programma van Young Impact vraagt om actieve deelname van de jongeren, zowel in communicatie als samenwerking. Tijdens de workshop en lessen leren jongeren hun meningen en ervaringen te uiten en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Jongeren zetten vervolgens gezamenlijk een challenge op, wat om samenwerking, duidelijke communicatie en heldere afspraken vraagt. Daarbij worden zij gestimuleerd om elkaar sterke punten te benutten in de samenwerking. Wanneer jongeren een externe partij nodig hebben voor het uitvoeren van hun challenge, gaan zij op zoek naar manieren om deze partij te bereiken en hun idee pakkend te verwoorden.
 • Creatief en probleemoplossend denken en handelen:
  Creativiteit van de jongeren wordt aangeboord doordat zij zelf aan het roer staan in het bedenken van hun challenge. Jongeren brainstormen met elkaar op huidige problematiek en de mogelijkheden om zich hier voor in te zetten en bedenken vanuit daar een challenge. Ook het opzetten van een challenge vergt creativiteit, gezien jongeren vaak beperkte tijd en middelen hebben. Soms kan het originele idee voor een challenge niet doorgaan en wordt van jongeren gevraagd om hun plan aan te passen of een oplossing aan te dragen. Verder kunnen jongeren beloond worden voor hun originaliteit middels een Young Impact Award, wat hen kan stimuleren om de uitdaging aan te gaan.
 • Kritisch denken:
  Het Young Impact programma vraagt jongeren een kritische houding aan te nemen tegenover hun eigen (voor)oordelen en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens de trainingen denken jongeren na over hun eigen interesses en talenten en hoe zij die het beste kunnen inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. Om de challenge te laten slagen zullen jongeren realistisch moeten kunnen reflecteren op hun plannen en de juiste beslissingen moeten maken, op basis van de kennis die ze hebben (vergaard).
 • Sociale en culturele vaardigheden:
  Het Young Impact programma biedt jongeren mogelijkheden om in aanraking te komen met mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Zo kunnen jongeren een actie opzetten voor een doelgroep waar ze zelf ver vanaf staan. Het uivoeren van een challenge leert jongeren respectvol omgaan met hun medemens. Daarbij leren jongeren in de klas meer over de belevingswereld van klasgenoten en verdiepen zij zich op die manier in verschillende achtergronden.
 • Zelfregulering:
  Een belangrijk doel vanuit Young Impact is het vergroten van het inzicht van jongeren in hun eigen doelen, motieven en capaciteiten. Dit verkrijgen zij door middel van het uitvoeren van opdrachten en het deelnemen aan interactieve werkvormen. Jongeren worden uitgedaagd deze inzichten te gebruiken om zelfstandig en effectief te handelen. Young Impact verwacht ook dat jongeren eigenaarschap en verantwoordelijkheid dragen voor het bedenken en organiseren hun challenge, uiteraard met gepaste ondersteuning vanuit trainers en docenten.

 

Heb je hier vragen over? We helpen je graag!

CONTACT

Om onze website veilig te houden en goed te laten functioneren, worden cookies gebruikt. Zo kun jij op een veilige en fijne manier onze website bezoeken. Voor meer informatie, check ons privacybeleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via: